Kubernetes and Cloud-Native Associate (KCNA)

Product type
Total time
Starting date and place

Kubernetes and Cloud-Native Associate (KCNA)

Educate IT
Logo Educate IT
Provider rating: starstarstarstarstar 10 Educate IT has an average rating of 10 (out of 1 reviews)

Tip: need an in-house course at your organisation? We will help you get the right quotes!

Description

Cursusbeschrijving:

Welkom bij de Kubernetes en Cloud-Native Associate (KCNA) 1-daagse cursus, een programma dat is ontworpen om u te helpen de essentiële concepten van Kubernetes en cloud-native computing te beheersen. Deze cursus is in lijn met de KCNA-certificering van de Linux Foundation en biedt een solide basis voor personen die de kernprincipes van containerorchestratie en cloud-native technologieën willen begrijpen.

Cursusdoelen:

Tegen het einde van deze cursus zullen deelnemers:

 1. Inleiding tot Cloud-Native Computing:

  • Een diepgaand begrip ontwikkelen van cloud-native principes en hun invloed op moderne softwareontwikkeling en implementatie.
 2. Kubernetes Essentials:

Read the complete description

Frequently asked questions

There are no frequently asked questions yet. If you have any more questions or need help, contact our customer service.

Cursusbeschrijving:

Welkom bij de Kubernetes en Cloud-Native Associate (KCNA) 1-daagse cursus, een programma dat is ontworpen om u te helpen de essentiële concepten van Kubernetes en cloud-native computing te beheersen. Deze cursus is in lijn met de KCNA-certificering van de Linux Foundation en biedt een solide basis voor personen die de kernprincipes van containerorchestratie en cloud-native technologieën willen begrijpen.

Cursusdoelen:

Tegen het einde van deze cursus zullen deelnemers:

 1. Inleiding tot Cloud-Native Computing:

  • Een diepgaand begrip ontwikkelen van cloud-native principes en hun invloed op moderne softwareontwikkeling en implementatie.
 2. Kubernetes Essentials:

  • Duik in de kerncomponenten en architectuur van Kubernetes.
  • Verken Kubernetes-objecten, zoals Pods, Services, Deployments en ConfigMaps.
 3. Configuratie en installatie van Kubernetes:

  • Leren hoe Kubernetes-clusters moeten worden opgezet in verschillende omgevingen, waaronder lokaal, in de cloud en on-premises.
  • Ontdek best practices voor de configuratie en het beheer van clusters.
 4. Basisprincipes van Containerisatie:

  • Het begrijpen van de fundamenten van containerisatie met behulp van Docker.
  • Verkennen van containerbeeldcreatie, Dockerfiles en containerbest practices.
 5. Kubectl-beheersing:

  • Bekwaam worden in het gebruik van kubectl voor clusterbeheer en -beheer.
  • Praktijk met essentiële kubectl-commando's voor interactie met Kubernetes-clusters.
 6. Netwerken en Services in Kubernetes:

  • Verkennen van Kubernetes-netwerkmodellen en hoe deze moeten worden geconfigureerd.
  • Begrijpen van verschillende servicetypen (ClusterIP, NodePort, LoadBalancer) en hun toepassingsgebieden.
 7. Beheer van Opslag in Kubernetes:

  • Voorzien, beheren en gebruiken van opslagbronnen binnen Kubernetes.
  • Kennis maken met Persistent Volumes, Persistent Volume Claims en StorageClasses.
 8. Schalen en Beheer van Middelen:

  • Implementeer resourcequota's en -limieten om de prestaties van clusters te optimaliseren.
  • Verkennen van schaalopties voor toepassingen in Kubernetes.
 9. Beveiligingsrichtlijnen:

  • Het begrijpen van Kubernetes RBAC (Role-Based Access Control) en beveiligingsrichtlijnen.
  • Beveilig containerimages en verbeter de beveiliging van communicatie binnen de cluster.
 10. Monitoring en Probleemoplossing:

  • Ontdek tools en technieken voor het monitoren van Kubernetes-clusters.
  • Ontwikkel effectieve probleemoplossingsvaardigheden om veelvoorkomende problemen aan te pakken.
 11. Cloud-Native Ecosysteem:

  • Inzicht krijgen in het bredere cloud-native ecosysteem, waaronder microservices, service meshes en CI/CD-pijplijnen.
 12. Voorbereiding op de KCNA-certificering:

  • Voorbereiden op het KCNA-certificeringsexamen door de examendoelstellingen te herzien en te oefenen met voorbeeldvragen.
  • Ontvang begeleiding over examenlogistiek en hulpmiddelen voor een succesvolle certificering.

Deze KCNA-cursus van één dag is ontworpen om aan te sluiten bij de KCNA-certificering van de Linux Foundation en geeft deelnemers de kennis en vaardigheden die nodig zijn om te gedijen in het voortdurend evoluerende landschap van containerorchestratie en cloud-native technologieën. Doe mee met ons op deze educatieve reis om een gecertificeerde Kubernetes en Cloud-Native Associate te worden.

---

Course Description:

Welcome to the Kubernetes and Cloud-Native Associate (KCNA) 1-Day Course, a program designed to help you master the essential concepts of Kubernetes and cloud-native computing. This course is aligned with the Linux Foundation's KCNA certification, providing a solid foundation for individuals looking to understand the core principles of container orchestration and cloud-native technologies.

Course Objectives:

By the end of this course, participants will:

 1. Introduction to Cloud-Native Computing:

  • Gain an in-depth understanding of cloud-native principles and their impact on modern software development and deployment.
 2. Kubernetes Essentials:

  • Dive into the core components and architecture of Kubernetes.
  • Explore Kubernetes objects, such as Pods, Services, Deployments, and ConfigMaps.
 3. Kubernetes Setup and Configuration:

  • Learn how to set up Kubernetes clusters in various environments, including local, cloud, and on-premises.
  • Discover best practices for cluster configuration and management.
 4. Containerization Basics:

  • Understand the fundamentals of containerization using Docker.
  • Explore container image creation, Dockerfiles, and container best practices.
 5. Kubectl Mastery:

  • Become proficient in using kubectl for cluster administration and management.
  • Practice essential kubectl commands for interacting with Kubernetes clusters.
 6. Networking and Services in Kubernetes:

  • Explore Kubernetes networking models and how to configure them.
  • Understand different service types (ClusterIP, NodePort, LoadBalancer) and their use cases.
 7. Storage Management in Kubernetes:

  • Provision, manage, and use storage resources within Kubernetes.
  • Learn about Persistent Volumes, Persistent Volume Claims, and StorageClasses.
 8. Scaling and Resource Management:

  • Implement resource quotas and limits to optimize cluster performance.
  • Explore scaling options for applications in Kubernetes.
 9. Security Best Practices:

  • Understand Kubernetes RBAC (Role-Based Access Control) and security policies.
  • Secure container images and enhance cluster communication security.
 10. Monitoring and Troubleshooting:

  • Discover tools and techniques for monitoring Kubernetes clusters.
  • Develop effective troubleshooting skills to address common issues.
 11. Cloud-Native Ecosystem:

  • Gain insights into the broader cloud-native ecosystem, including microservices, service meshes, and CI/CD pipelines.
 12. KCNA Certification Preparation:

  • Prepare for the KCNA certification exam by reviewing exam objectives and practicing with sample questions.
  • Receive guidance on exam logistics and resources for successful certification.

This one-day KCNA course is designed to align with the Linux Foundation's KCNA certification, empowering participants with the knowledge and skills required to thrive in the ever-evolving landscape of container orchestration and cloud-native technologies. Join us on this educational journey to become a certified Kubernetes and Cloud-Native Associate.

There are no reviews yet.

Share your review

Do you have experience with this course? Submit your review and help other people make the right choice. As a thank you for your effort we will donate £1.- to Stichting Edukans.

There are no frequently asked questions yet. If you have any more questions or need help, contact our customer service.